CANLI YAYIN

İHALE - Üreğil Mahallesi 51276 Ada 1 Nolu Parseldeki Hissemiz

İhale Tarihi : 20 Şubat 2018
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Belediye Merkez Binası Encümen Salonu
  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 51276 ada 1 nolu parseldeki hissemiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile 20.02.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
SIRA NO: MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ SATILACAK HİSSE MUHAMMEN BEDEL: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 Üreğil 51276  1 2.928,59 m²  1.969,88 m²  886.446,00-TL 26.593,38-TL 20.02.2018 10:00

 

  1. İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu arsaya ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 20.02.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Belediyemiz Encümeni arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR