CANLI YAYIN

Stratejik Hedeflerimiz

T.C.
MAMAK BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

1. YÖNETİM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK
1.1. Belediyemiz yemekhanesi için 2018 yılına kadar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim SistemiSertifikası almak.
1.2. Yönetimde model belediye olmak.

2. KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK
2.1. 2018 yılı sonuna kadar planlanan alanlardaki tüm imar yolların açılması ve bu yolların bordür, tretuvar, merdivenlerinin yapılması.
2.2. 2018 yılına kadar ilçemizde planlanan iki adet kentsel dönüşüm projesinin plan aşamalarının tamamlanması.
2.3. 2018 yılı sonuna kadar küçük ve orta ölçekli sanayi alanlarıyla ticaret merkezlerinin planlarının tamamlanması.
2.4. 2018 yılına kadar bir devlet, bir özel üniversite kazandırmak amacıyla planların oluşturulması.
2.5. 2018 yılı sonuna kadar çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tesislerin planlanması.
2.6. 2018 yılı sonuna kadar ilçemizde seçilen üç pilot alanda mevcut yapı stoku içindeki yapıların eskiyen ve yıpranan kısımlarının mimari karakter ve renk-malzeme bütünlüğü sağlanarak yenilettirilmesi yönünde vatandaşın bilgilendirilmesi.
2.7. Belediyemiz sınırları içerisinde Toki işbirliği ile yürütülmekte olan Mamak Yatıkmusluk Mahallesindeki kentsel dönüşümü tamamlama.
2.8. Belediyemiz sınırları içerisindeki Toki işbirliğiyle yürütülmekte olan Mamak Gülseren Anayurt Mahallesindeki kentsel dönüşüm ve sosyal yapıl aşmanın tamamlanması .
2.9. Belediyemiz sınırları içerisinde Toki işbirliği ile yürütülmekte olan Mamak Altıağaç, Karaağaç,H.Gazi Mahallesindeki %22’si konut, %57’si yeşil alan, %21’i ise sosyal donatı alanı olan kentsel dönüşümün tamamlanması.

3. MAMAK’I TERCİH EDİLEN, MODERN VE YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR İLÇE HALİNE GETİRMEK
3.1. 2018 yılı sonuna kadar sosyal ve kültürel faaliyet yapımlarının %40 artırılması .
3.2. Sağlıklı, huzurlu, güvenli yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak için kabahat oranını % 20 azaltmak.
3.3. Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek, tüketici haklarının korumak için işletmeleri düzenli denetim altında tutmak.
3.4. Müdürlüğümüzce, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7,97 m2-kişiden, 2018 yılı sonuna kadar %14 artırılması.
3.5. 2018 yılı sonuna kadar bölgesel yatırımlara (hızlı tren, otogar, otoban vb.) ilçemizin entegrasyonunun sağlanması.
3.6. 2018 yılı sonuna kadar aktif ve pasif yeşil alanların 10 m2’ye çıkartılması yönünde planlanma çalışmasının yapılması.
3.7. 2018 yılı sonuna kadar kent meydanının oluşturulması.

4. İMAR PLANI OLMAYAN ALANLARI AZALTMAK
4.1. Yapı yasaklı alanlarda bulunan yapıların sayılaştırılmasını yapmak.
4.2. Mamak genelinde virane yapıların tamamının tespitini yapmak ve yıkımını gerçekleştirmek.
4.3 2018 yılına kadar ilçemiz doğu aksında uygun alanlarda plansız alan çalışmalarının tamamlanması.

5. BELEDİYE KAYNAKLARINI ARTIRMAK VE ETKİLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK
5.1. 2018 yılı sonuna kadar Belediyemize karşı ve Belediyemiz tarafından açılan ve açılması muhtemel adli ve idari davaların %30 civarında azaltılması.
5.2. 2018 yılı sonuna kadar dava takip ve arşiv sisteminin sorgulanabilir hale getirilmesi için dijitalleştirilmesi ve çalışmalarının tamamlanması.
5.3. 2016 yılı sonuna kadar taşıt tanıma sistemine geçmek.
5.4. 2017 yılı sonuna kadar akaryakıt sarfiyatını %10 oranında düşürmek.
5.5. 2018 yılı sonuna kadar sıfır stoklu çalışma sistemine geçmek.
5.6 Şikayet Konusu Alana Müdahale Etme Reaksiyon Süresi 72Saat Olup, 2018
yılına kadar bu sürenin 24 saate indirilmesi hedeflenmektedir
5.7. Tüik Oranlarına Göre Yıllık Nüfus Ortalaması %1,017 artacağı öngörülmüştür. Yıllık Hizmet Kapasitesinin, Yıllara göre nüfus Artış Oranları dikkate alınarak; planlama yapılıp, projelendirilecektir.
5.8. İlçemize bağlı tüm mahalle muhtarlıkları ile koordineli çalışarak her mahalleden gönüllü vatandaşlar seçip, (Makut) Mamak Arama Kurtarma ekibini tabana yaymak. Doğal afetlere karşı müdahale edebilecek gönüllü ekipler 2018 yılına kadar oluşturabilmek.
5.9. 2018 yılının sonuna kadar, bütçe büyüklüğünü 500.000.000.00. TL’ye çıkar tılacaktır.
5.10. 2018 yılının sonuna kadar gelir gider oranını %100 çıkartılacaktır.
5.11. 2018 yılının sonuna kadar, her türlü teknolojik imkanlarla tahsilat, ödeme ve diğer işlemlerin online
haline getirerek müşterilerin belediye birimlerine gelmeden bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapmaları sağlanacak.
5.12. 2018 yılının sonuna kadar, kişi başına düşen bütçe büyüklüğü 468,91 TL’den 744,68 liraya çıkartılarak,
kişi başına düşen yatırım miktarını 111,71 TL’den 263,62 TL’ye çıkartılacaktır.
5.13. 2018 yılının sonuna kadar vergi kayıp ve kaçak oranının günün en son teknolojileri kullanılarak elektronik ortamda % 5’e kadar düşürülmesi .
5.14. Mamam Belediyesi Kurumsal kimlik çalışmalarını geliştirmek.
5.15. Belediyemiz ile ilgili yazılı basında çıkan haber sayımızı 2018 yılına kadar her yıl % 10 arttırmak.
5.16. Belediyemiz ile ilgili elektronik basında çıkan haber sayımızı 2018 yılını kadar her yıl % 10 arttırmak.
5.17. Belediyemiz ile ilgili görsel basında çıkan haber sayımızı 2018 yılına kadar her yıl % 10 arttırmak.

6. KURUMDAKİ İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİREREK, ETKİN VE VERİMLİ BİR HİZMET SUNMAK
6.1. 2018 yılı sonuna kadar yılda iki defa yapılmak üzere dava konusu sebeplerin taraflar arasında uzlaşma ve anlaşma yoluyla sonuçlanması için konu ile ilgili birimlerin görevli personeline müdürlüğümüz tarafından (3 saat) eğitim verilmesi
6.2. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü olarak 2018 yılı sonuna kadar kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarda elektronik imza kullanılması sağlamak.
6.3. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü olarak 2018 yılı sonuna kadar heryıl personelin % 25’ine mevzuat ve kişisel gelişim sağlayacak eğitimleri düzenleyerek motivasyonu sağlamak.
6.4. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü olarak 2018 yılı sonuna kadar arşivlerin dijitalleştirilmesini sağlamak.
6.5. 2015 yılı sonuna kadar 20 personele güncelleme eğitim vermek.
6.6. Teftiş kurulu müdürlüğüne intikal eden ön inceleme ve soruşturmaları taramak ve soruşturma bankası oluşturmak.
6.7. Danışmanlık anlayışı içerisinde yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında hukuka uygunluğu temel prensip edinerek, verimlilik ve performansı artırmak için hersene iki defa belediye personeline iki saat süreyle eğitim vermek.
6.8. 2008-2013 yılları arasında 657 sayılı yasa kapsamında yapılan disiplin soruşturmalarında ön plana çıkan suçların sınıflandırılması yapılarak, caydırıcı tedbirlerle en az a indirmek.
6.9. Kurumumuz gönüllü personellerinden oluşan MAKUT (mamak arama kurtarma) ekibine 2018 yılına kadar sivil savunma ile ilgili tüm eğitimleri aldırmak, bilinçlendirme düzeyini en yüksek seviyeye çıkarmak.
6.10. 2018 yılına kadar makut personelinin olası bir afet durumunda olay yerine intikali ve olay yerindeki duruma müdahalesi için tam teşekküllü araç ve teknik malzemelerine sahip bir hale getirmek.

7. BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KATKISINI ARTIRARAK SUNULAN HİZMETLERİ İYİLEŞTİRMEK
7.1. Yeni e-hizmet uygulamalarının geliştirilmesi ve mevcut uygulamaların gelişen teknoloji şartlarına uyarlanarak güncellenmesi.
7.2. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) kapsamında mevcut kent bilgi sistemi (KBS) uygulamalarının güncellenmesi ve mekansal adres kayıt sistemi (MAKS) kriterlerine göre KBS Yönetim Bilgi Sistemi engetrasyon çalışmalarının yenilenmesi.
7.3. Kurumsal arşivimizin modernizasyonu ve dijitalleştirilmesinin devlet arşivleri genel müdürlüğü yönetmeliklerine göre tamamlanması ve güncellenmesi.
7.4. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin geliştirilmesi, artırılması ve kapsamının genişletilmesi.
7.5 Mobil belediyecilik hizmetlerinin geliştirilerek, güncel teknolojiyi kapsayacak şekilde uygulanması.
7.6. Belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştirilebileceği sanal hizmet noktalarının kurulması.
7.7. Mamaklı kart ile belediyemiz tesisleri, kültür merkezleri, spor alanları, alışveriş merkezleri vb. yerlerde yapılabilecek işlemlerde kolaylık sağlanması.
7.8. Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimlerinin verileceği Mamak Akademi Merkezlerinin kurulması.
7.9. İlçemiz sınırları içerisinde teknokent kurulması için ger ekli çalışmaların yapılması.
7.10. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi.
7.11. 2018 yılına kadar güncel mamak kent haritalarının internet sayfasında yayınlanması.
7.12. 2018 yılına kadar kurumiçi ve diğer kurumlar ile yazışmaların elektronik imza ile yapılması.
7.13. 2018 yılı sonuna kadar Belediye Meclisinde ve Encümeninde alınan kararların elektronik imza ile imzalanması.
7.14. Meclis ve encümen arşivinin 2018 yılı sonuna kadar uygun yer bulunarak elektronik ortamda arşivlenmesi.

8. ÖZÜRLÜLER, YAŞLILAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNE YÖNELİK PROJELER ÜRETMEK
8.1. 2014-2018 yılları arasında kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından mevcut bilgi evleri kapasitesinin %25 arttırılması.
8.2 2014-2018 yılları arasında kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından mevcut aile merkezleri kapasitesinin %25 arttırılması.
8.3. 2014-2018 yılları arasında kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından 3 noktada gençlik merkezi açılması.
8.4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel, sanatsal, sosyal ve eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlere katılımın artırılması sağlanacaktır.
8.5. Mamak bölgesinde insan ve çevre sağlığının korunması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak (2014-2018).
8.6. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin müsaade ettiği ölçü ve sürede, mamak bölgesinde yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç, hasta, ağır engelli, yatağa bağımlı, özürlü ve ihtiyaç sahibi insanların evlerinde muayene tetkik ve tedavi leri nin 2018 yılına kadar yıllık ortalama % 5 arttırmak.

9. ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ MİNİMUMA İNDİRMEK
9.1. Sokak hayvanlarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkların önlenmesi, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına alabilmek için kısırlaştırma sayısını % 10 oranında artırmak ve memnuniyet oranını %50’ye çıkartarak bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.
9.2. Mamak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki hastalık etkeni taşıyan vektörel zararlılarla mücadele ederek ilaçlama çalışmaları yapmak, insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutunması için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması.
9.3. Poşetli çöp toplama oranının 2018 yılına kadar kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasına paralel olarak planlanması.
9.4. Vatandaşlarımızın çöplerle ilgili bilgilendirilmesi ve bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak müşteri memnuniyetini artırmak.
9.5. Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasının, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
9.6. Çevre bilincinin geliştirilmesi.

 

Mesut AKGÜL
Mamak Belediye Başkanı