CANLI YAYIN

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

1- Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje kapsamında kalan 200 metrekare tapulu imarlı arsam var. Kaç metrekare daire alabilirim?
Her 200 metrekare arsa için    80 metrekare daire
             ‘’    250       ‘’                       100 metrekare ‘’
             ‘’    300              ‘’                 120       ‘’         daire alabilirsiniz.
 2-   Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje kapsamında kalan 200 metrekare tapulu imarsız arsam var. Kaç metrekare daire alabilirim?
Her 333,3 metrekare arsa için    80 metrekare daire
             ‘’    416.6     ‘’                       100 metrekare ‘’
             ‘’    500            ‘’                 120       ‘’         daire alabilirsiniz
3- Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje kapsamında kalan imar planına göre ticaret-kentsel servis olarak işaretlenmiş arsalarımız ne olacak?
Bu grupta bulunan taşınmaz sahiplerinin imar haklarının korunması esas alınarak, ortaya konacak kentsel tasarım modeline uygun bir ilave sözleşme yapılacaktır.
4- Yen Mamak Projesi dahilinde bulunan arsa ve arazilerimi uzlaşarak Belediyenize satmak istiyorum. İmarlı ve imarsız arsalar için birim fiyatlarınız nedir?
   İmarlı arsalar için metrekaresi 200 TL , imarsız arsalar için metrekare 120 TL peşin olarak ödenecektir.
5-İlçemizde bulunan köy yerleşik alanlarının 2004 yılı itibariyle mahalle statüsüne dönüşmesinden dolayı imar çalışmaları nelerdir?
Büyükşehir Belediyesi Ankara Nazım İmar Planı doğrultusunda geçiş sürecinde köy yerleşik alanlarının mağdur edilmeden planlanması talep edilmiştir.
6-Doğukent Projesi ruhsata esas imar durumu ve belediye hissesinin vatandaşa devri konusunda bilgi almak istiyorum…
Doğukent Projesi kapsamında imar durumuna esas yerlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığından muaffakiyet alınarak ilçe belediyesinden imar durumu ve inşaata dayalı ruhsat alabileceği, arsa satışları ise Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
7- 50. Yıl Projesi ile ilgili bilgi almak istiyorum…
         Türközü bölgesinde teras evleri projesi olarak uygulanmaktadır.Planlama ve parselasyon çalışmaları tamamlanmış olup, arsa sahipleri ile anlaşma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığında başlatılmıştır.
8- Yapı Kullanma izin belgesi için istenen evraklar nelerdir?
 1) Vizeler( Temel, toprak,ısı yalıtım ve demir vizesi)
 2) Kanal vizesi(aksiden)
 3) Mali Hizmetler Md.den borcunuz olmadığına dair yazı.
 4) Veraset ve Harçlar Dairesinden İskan ilişik belgesi
 5) Büyükşehir Belediyesinden Fen İşl.Daire Bşk. Harita Şube Müdürlüğün    den Numarataj yazısı
 6) Binanın iki cephesinden 13×18 Abadında 2 şerden 4 adet fotoğraf
 7) Cins Tashihi
 8) S.S.K dan alınan ilişik belgesi
 9) Telekom Projesi ve uygunluk yazısı
 10)Yapı Denetim İş bitirme Tutanağı
 11)Harç ve Ücretler
 12)Sığınak Raporu
 13)İtfaiye uygunluk yazısı
9-Müteahhit İskanımızı almıyor ne yapmamız gerekir?
Arsa sahibi ve Müteahhit arasında yapılan sözleşmede süre konulmuş ise bu süre geçtiği takdirde yasal yollara başvuru yaparak hakkınızı arayabilirsiniz. Ayrıca Müteahhitin bir dairesine ipotek konulmuş ise yapılan sözleşmede süre geçtiği takdirde daireyi satıp binanın işlemlerini yaptırabilirsiniz. İlçe Belediyemizin bu Konu ile ilgili Yasal olarak herhangi bir gücü yoktur.
10-Yapı Denetimi olmayan binalar ne zamana kadar şantiye suyu kullanır? İskan almayan müteahhitler konusunda belediyenizin herhangi bir yaptırımı var mıdır?
İskan raporu olmaya binalar iskan alana kadar şantiye suyu kullanmak zorundadırlar. Konu ile ilgili olarak Belediyemizin yasal bir yaptırımı yoktur.
11-Bina içerisinde ve çevresinde yapılacak değişiklikler için Belediyeden izin almamız gerekiyor mu. ?
Tadilatınız İmar planı ve projenizi değiştirecek düzeyde ise almanız gerekmektedir.
12-Altıağaç Mahallesindeki yapı yasaklı alanlar için yapılan jeolojik etütler ne zaman bitecek? Parselasyon Mamak Belediyesi tarafından mı yapılacak?
Jeolojik etüt raporları bitme aşamasında olup, parselasyon işlemleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır.
13-Kızılcaköy kapsamında herhangi bir imar planı var mı?
Söz konusu bölgede imar planı yapılarak, Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmuştur.
14-İmrahor planı kapsamında kamulaştırılacak alanlar kim tarafından ve nasıl kamulaştırılacak?
Plan Büyükşehir Belediyesinde olduğundan kamulaştırma işlemleri de ilgili kurum tarafından yapılacaktır.
15-Ekin Mahallesi 37170 Adadaki imar çalışmaları ne aşamada?
Söz konusu alan Kentsel Dönüşüm Proje kapsamı alanında olup, şu an tescil aşamasındadır. Arsa malikleri tarafından inşaatlar yaptırılacaktır.
16-İmar Planı onaylandıktan sonra hemen inşaata başlayabilir miyim?
            Parselasyon planları hazırlanıp Tapu Tescil işlemleri bittikten sonra imar durumu verilir.
17-Plan değişikliği hangi durumlarda yapılır?
            Planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda ya da maddi hata tespit edildiği durumlarda ( yolların topografya ile uyumlu olmaması, eski planlarda dere yataklarının dikkate alınmamış olması vb. )
18-Parsel bazında plan değişikliği yapılabilir mi?
            Parsel maliklerince hazırlatılan plan değişiklikleri incelenmek üzere Başkanlığımıza sunulur. Sunulan teklifi İmar Müdürlüğünce yasal ve teknik açıdan incelenerek karara bağlamak üzere Encümen’e sunulur.
19-Çap Şefliğinin Görevleri nelerdir?
            İnşaata başlamadan önce alınan imar durumu belgesini hazırlar, bu belgede binanın oturum alanı, bahçe çekme mesafesi, kat adedi vb. yapılaşma koşulları düzenlenir.
20-İlçemize ait tüm planlar Mamak Belediyesi tarafından mı hazırlanır?
            Yasaya göre üst ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, Başkanlığımızca üst ölçekli planlarda belirlenen ana kurallar doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlar hazırlanmaktadır.
21-Kentsel Dönüşüm Projelerinin sınırları nasıl belirleniyor?
            5216 Büyükşehir Belediyesi kanunu doğrultusunda yapılaşmaya geçilemeyen alanlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince belirlenmektedir.
22-İmar durumu bilgisi almam için ne yapmam gerekiyor?
            Bilgi amaçlı imar durumu sorgulaması için dilekçe, tapu fotokopisi ile birlikte Çap Şubesi’ne harç yatırılması,inşaat amaçlı imar durumu sorgulaması için de aplikasyon, tapu fotokopisi, dilekçe Çap Şubesi’ne harç yatırılması gereklidir.
23-Ruhsat İçin istenilen belgeler nelerdir?
–          Ruhsat dilekçesi (15 gün geçerli)
–          Ada parsele ait hali hazır kroki
–          Numarataj belgesi
–          Çap (1 yıl geçerli)
–          Tapu tescil belgesi (1 ay geçerli)
–          Arsa sahibi TC kimlik no
–          Müteahhit sicil belgesi (Ato’dan)
–          Müteahhit TC kimlik no
–          Müteahhide ait belge levhasının fotokopisi
–          Müteahhit sicil veya Bağ-Kur numarası
–          Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
–          Metrekare Cetveli
–          Proje Mülkiyetine ait oda sicil belgesi ve TC kimlik numaraları
–          Yol Keşfi
–          Kanal Keşfi (ASKİ’den)
–          Ruhsat Harç ve Ücretleri
–          Mali Hizmetler Müd.’den borcu yoktur yazısı. (1 ay geçerli)
–          Sığınak Raporu
–          Yol Kotu
–          Aplikasyon
–          Vekaletnameler
–          Liste Beyanı
–          Toprak Hesabı
–          Mimari Proje
–          Betonarme Projesi
–          Elektrik Projesi
–          Sıhhi Tesisat Projesi
–          Jeolojik Rapor
–          Peyzaj Projesi
–          Telefon Projesi
–          Doğalgaz Projesi veya makbuzu
–          Yangın tahliye Projesi + Yangın söndürme +Yangın algılama
–          Kalorifer Projesi
–          Yapı Den.Şti.’nin mal sahibi ile olan sözleşmesi
–          Yapı Den.Şti.’nin yetki belgesi
–          Yapı Den.Şti.’nin Taahhüdü
–          Yapı Den.Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetkili Müdürün imza sirküsü fotokopisi
–          Yapı Den. İlk taksitinin ödendiğine dair banka dekontu (YİBF)
–          Yardım Kontrol ile Yapı Denetçisinin ikametgâhları
–          Yapı Den.Şti’nin Bakanlıktan aldığı bilgi formunun aslı
–          Yapı Den.Şti.’nin yetkilisinin TC Kimlik No
–          Yapı Den. Tesisat Taahhüdü
24-Yapı Ruhsatı Kaç Nüsha Halinde Hazırlanır?
            Yapı Ruhsatı 7 Nüsha olarak Tanzim edilir.
25-Hakediş Talebinde kim bulunabilir?
–          İnşaatın sorumluluğunu alan ilgili Yapı Denetim Şirketi müracaatı yapar.
26-Hakedişi kimler onaylar?
            Dilekçe ve ekindeki evraklar incelenerek, Teknisyen, tekniker, Mimar ve Mühendis İnşaat mahalline giderek gerekli incelemeyi yapar eksiklikleri yok ise hakedişi onaylar.
27-Yapı Denetim Şubesi’nin görevleri nelerdir?
            Mamak İlçesi sınırları dahilinde bulunan mahallelerde ruhsatlı olarak yapılan inşaatlarla ilgili kontrolleri yaparak onaylı mimari projeye uygunluğunu sağlamak. Vatandaşların şikâyetlerine istinaden inşaatların yerinde yapılan kontrollerinde olumsuzlukların tespit edilmesi, tespit sonrası olumsuzlukların giderilmesi aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlemlerin başlatılmasını sağlar.
28-Harita Şube Müdürlüğünde yapılan İşlemler Nelerdir?
–          Yol Kotu İşlemi
–          Temel Vize İşlemi
–          İfraz, Tevhit ve Yola Terk İşlemleri
–          Parselasyon İşlemi
29-Parselasyon planı nedir?
            Kişinin yerinin belirlenmesi için parselasyon planı yapılır. Böylelikle yapılaşmada başlar.
30-Parselasyon işlemine başlanabilmesi için ne gereklidir?
            Parselasyon işlemine başlanabilmesi için onaylı imar planlarının olması ve Müdürlüğümüzün Harita Şubesi’ne başvurulması gerekir.
31-Kesinleşen parselasyon planları tescil için hangi Kuruma gönderilir?
            Müdürlüğümüz tarafından Mamak Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilir.
32-Parselasyon planları ne için Askıya çıkarılır?
            Hissedarların yapılan parselasyon planında itirazlarının belirlenmesi amacı ile çıkartılır.
33- Askı süresi ne kadardır?
            1 (bir) aylık yasal askı için ilana çıkılır.
34- Tadilat Projesi için istenilen evraklar nelerdir?
–          5 takım mimari tadilat proje
–          İmar durumu (evrak kayıta giriş tarihinden itibaren max. Bir yıllık süre içerisinde alınmış)
–          Yol kotu tutanağı
–          Aplikasyon krokisi
–          Tapu tescil belgesi (evrak kayıta giriş tarihinden itibaren max. Bir aylık süre içerisinde alınmış)
–          Bağımsız bölüm listesi (noter onaylı)
–          Vekâletname (Noter onaylı) (tüm mal sahiplerine ait)
–          M2 cetveli
–          Yangın tahliye projeleri
–          (gerekli görülür ise) imza sirküleri
–          Projeye ait cd veya disket
35-Tashihat Projeleri için istenilen evraklar nelerdir?
–          Onaylı mimari projeler
–          İmar durumu (evrak kayıta giriş tarihinden itibaren max. Bir yıllık süre içerisinde alınmış)
–          Yol kotu tutanağı
–          Aplikasyon krokisi
–          Tapu tescil belgesi (evrak kayıta giriş tarihinden itibaren max. Bir aylık süre içerisinde alınmış)
–          Bağımsız bölüm listesi (noter onaylı)
–          Vekâletname (Noter onaylı) (tüm mal sahiplerine ait)
–          M2 cetveli
–          Yangın tahliye projeleri
–          (gerekli görülür ise) imza sirküleri
–          Projeye ait cd veya disket
36-Mamak Bölgesinde ada bazında yapılan planların parselasyon çalışmaları nasıl yapılmaktadır?
            Ada bazında yapılan çalışmalarda jeolojik etüt raporu aranmakta olup, ada kendi içinde bölünerek parselasyon yapılmaktadır.
37-Deprem Yönetmeliğine göre nerelerde Jeolojik Etüt raporu istenilmektedir?
            Mamak’ın bütün semtlerinde jeolojik etüt raporu aranmaktadır.