CANLI YAYIN

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 

1-    MEMURLARIN MESAİ HARİCİNDE İŞLEDİĞİ SUÇLARLA İLGİLİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILABİLİR Mİ?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 8. maddesinde; “Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.” hükmü gereği memurların mesai haricindeki suçları ile ilgili olarak ta disiplin soruşturması açılabilir.
2-    TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ RESEN SORUŞTURMA AÇABİLİR Mİ?
Belediye Memurlarına yönelik tüm inceleme soruşturma ve denetim işlemleri Başkanlık Makamının inceleme, soruşturma ve denetim Emirleri ve Onayları doğrultusunda başlatılır.
3-    KURUMDAN EMEKLİ OLAN VEYA NAKLEN BAŞKA KURUMA GEÇEN MEMURLARLA İLGİLİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILABİLİR Mİ?
Açılabilir.
4-    DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NE KADARDIR?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun zamanaşımını içeren 127. maddesinde;
“Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” denilmektedir.
5-    DİSİPLİN CEZALARI NASIL VE NE ŞEKİLDE MEMURLARIN ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMEKTEDİR?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 133. maddesinde;
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
6-    MEMURLARIN MAL DEĞİŞİKLİKLERİNDE 1 AY İÇERİSİNDE BEYAN VERMEMESİ DİSİPLİN SUÇUNU TEŞKİL EDER Mİ?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 maddesinin D/j bendinde; “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” eylemi “KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI” cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Ayrıca gereken durumlarda 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda işlemler yürütülür.