CANLI YAYIN

 444 0 149

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Değerli Vatandaşlarımız;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" madde başlığı altında veri sorumlusu olan Mamak Belediyesi’nin, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK'nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 Mamak/ANKARA adresindeki Mamak Belediyesi’dir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 1. Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,
 2. Vatandaşların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 3. Vatandaşlar ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,
 4. Belediyemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 5. Belediyemizin ve Belediyemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 6. İş ortaklarımızla yürütülen işlerin planlanması,
 7. Belediyemizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 8. Vatandaşların sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dahil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,
 9. Vatandaşların sunulan hizmete ilişkin şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 10. Sunulan hizmette vatandaş bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 11. Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 12. Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 13. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 14. Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 15. İş ve operasyonların sürdürülmesi, Belediye faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 16. Vatandaşlar ve Belediye ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 17. Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere mali, muhasebe ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Mamak Belediyesinin direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ile Mamak Belediyesi tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ile Mamak Belediyesi faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

5. Kişisel Verilere Erişim ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Mamak Belediyesi’ne başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 Mamak/ANKARA adresindeki Mamak Belediyesi’ne normal posta yoluyla iletebilirsiniz.

Mamak Belediyesi, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri kurumsal internet sitemizin ( www.mamak.bel.tr ) ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebileceğiniz hususunu da hatırlatmak isteriz.