CANLI YAYIN

 444 0 149

Fen İşleri Müdürlüğü

Osman Altınkaynak
Osman Altınkaynak
Fen İşleri Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Başkanlığı Kat 4
Telefon  :  0(312) 550 74 10
Sekreter  :  0(312) 550 74 10
Faks  :  0(312) 550 74 08
Organizasyon Şeması
Görevleri

1- Görev alanı hizmetlere ait işlerin Belediyenin vizyonu,misyonu,kalite politikası ve her yıl tespit edilen stratejik hedeflerine uygun yıllık yatırım programlarını yapmak , Başkanlık Makamının Onayına sunmak ve uygulamak.
2- Yılık Bütçe tekliflerini hazırlamak. Tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun hesaplarının takibini yapmak kayıtlarını tutmak.
3- Programda bulunan veya yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin Başkanlık Olur’u almak kaydıyla gerçekleşmesini mevcut personel , araç ve gereçle veya ihale yolu ile sağlamak.Bu işlerle ilgili gerekli etüt, tetkik ve tespitleri yapmak , proje ve dosyaları tanzim etmek , tetkik etmek ve tasdik etmek. Yapımı tamamlanan tesislerin kullanıcı birimlere teslimin sağlamak.
4- İhale yolu ile yapılmasına karar verilen işlerin,mevcut kanun,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda ihale dosyalarının hazırlanması veya yapılması ,kontrollüğü, yapılacak, işlere talimat düzenlenmesi, projelendirilmesi, ataşmanların hak edişlerinin hazırlanması kabul işlemlerinin yapılması ve kesin hesaplarının bağlanmasına kadar takibi ve neticelendirilmesinin yapılması veya yaptırılması her safhada evrakların tetkiki ve tasdiki ile ihtiyaç duyulan Başkanlık Olur’larının alınması , ihtiyaç duyulan komisyonlarının kurulması.
5- Belediyemiz sınırları içerisinde imar planına göre yolları açmak veya açtırmak , bunun için gerekli olan proje , keşif ve ön hazırlıkları yapmak , kamulaştırılması gereken yerlerin ön işlemlerini yaparak ilgili birimlere bildirmek.
6- Belediyemiz sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımlarını bordür ve tretuvarlarını , asfalt kaplamalarını veya yamalarını yapmak veya yaptırmak.
7- İmar planına uygun , yeşil saha , spor alanları , park , bahçe , ağaçlandırma ve yeşil alanlar , otopark , Pazaryeri , ihtiyaç olan yerlere merdiven , istinat duvarı ve sanat yapıları yapmak veya yaptırmak.
8- İmar planlarına uygun sosyal donatılar , eğitim , kültürel , sağlık ve spor alanları ile Belediyemize ait parsellere amacına uygun yapmak veya yaptırmak
9- Belediyemize ait veya kullanmakta olduğumuz yapı ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
10- Belediyemiz Birimlerinin taleplerinden , atölyelerimiz marifetiyle yapılabilecekleri imal etmek.
11- İmar Kanunun 32. Ve 39.maddesine göre alınmış encümen kararına göre ruhsatsız  metruk-virane ve proje aykırılıkları olan yapıların yıkımını gerçekleştirmek
12- Mamak mücavir sınırları içerisinde yol genişliği 12 m altı cadde ve sokaklarda tüm altyapı kurum ve kuruluşlarına ,özel ve tüzel kişilere yapacakları altyapı ile ilgili kazı  izni ve altyapı tesisi açım ruhsatı vermek.
13- Belediyemize ait her türlü araç,iş makineleri ve sabit tesislerdeki makinelerin ,bakım-onarımlarını yapmak,bunlara ihtiyaç duyulan mal ve malzemeleri  tedarik etmek,ettirmek ve akaryakıt ikmalini sağlamak.

Faaliyetleri

1- İmarlı yolların açılması,
2- Asfalt Kaplama ve yama yapılması,
3- Bordür-Tretuvar düzenlenmesi,
4- Merdiven, istinat Duvarı yapılması,
5- Park Koşu Yolları, açık kapalı spor alanlarının oluşturulması,
6- Sosyal – Kültür – Sağlık Tesisleri Yapımının oluşturulması
7- Encümen kararı ile ruhsatsız metruk-virane ve proje aykırılıkları olan yapıların yıkımının yapılması
8- Kazı izni vermek  ve altyapı tesis açim ruhsatı düzenlemek
9- Belediyemize ait her türlü araç,iş makineleri ve sabit tesislerdeki makinelerin ,bakım-onarımlarını yapmak,akaryakıt ikmalini sağlamak.