CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

Stratejik Plan

MAMAK BELEDİYESİ
2020-2024 STRATEJİK PLANI

MİSYON

Gönül belediyeciliği kapsamında, ayrım gözetmeksizin,  adalet, şeffaflık, insan ve çözüm odaklılık çerçevesinde, bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak, daima tevazu ve samimiyet ile çeşitli, hızlı ve kaliteli hizmetler sunarak Mamaklıların refah ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

 

VİZYON

Kentsel dönüşüm projelerini tamamlayarak şehircilik kültürünü geliştiren, daha yaşanabilir, güven duyulan ve doğrudan insana dokunan hizmetler ile model bir gönül belediyesi olmaktır.

 

AMAÇLAR

  1. Kaynakları geliştirerek etkin ve verimli hizmet sunmak
  2. Kentsel gelişim ve dönüşümü tamamlamak
  3. Sanayi ve ticaret merkezleri oluşturarak sosyal ve ekonomik imkanları geliştirmek
  4. Kaliteli, sağlıklı, çağdaş ve modern yaşam standartlarına uygun bir kültür, turizm ve sosyal yaşam merkezi olmak
  5. Akıllı şehir oluşturmaya yönelik projeler üretmek
  6. Sıfır atık hassasiyetini arttırarak ve sürdürülebilir yaşam bilincini geliştirerek daha sağlıklı ve çevreci Mamak olmak
  7. Her kesimden vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak, birlikte yönetilen, gönül şehri Mamak olmak
  8. Milli ve manevi değerleri korumak ve bu değerlere yönelik farkındalığı artırıcı projeler geliştirmek
  9. Spor faaliyet alanlarını geliştirmek ve sporcuları desteklemek

TEMEL DEĞERLER

Vatandaş Memnuniyeti Belediyemiz, vatandaşlarımızın beklentilerini yerinde ve zamanında tespit ederek bu beklentileri yasalar çerçevesinde, güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile karşılayarak en üst düzeyde vatandaş memnuniyetini sağlamayı esas alır.

Şeffaflık:  Belediyemiz sunduğu hizmetlere ilişkin zamanında, anlaşılır, nitelikli ve güvenilir bilgiye, vatandaşlarımız tarafından kolay ve hızlı erişim sağlamayı hedefler. 

Hesap Verebilirlik : Belediyemiz, hesap verebilirliğin yönetimin iyileştirilmesinin temel bir unsuru olduğunun farkındadır. Çalışmalarında hesap verebilirliği esas alarak vatandaşlar, çalışanlar ve toplum üzerinde güven sağlar.

Katılımcılık:   Belediyemiz iyi yönetimin tüm çalışan ve paydaşlarla etkili bir işbirliğine dayandığının bilincindedir. Katılımcılığı sağlamak için takım çalışmalarını destekler, paydaşlarının beklentilerine önem verir. 

Sosyal Belediyecilik : Belediyemiz vatandaşlarının kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verir. Toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler üretmeyi amaçlar.

MAMAK BELEDİYESİ
2020-2024 AMAÇLAR VE HEDEFLER LİSTESİ

1.KAYNAKLARI GELİŞTİREREK ETKİN VE VERİMLİ HİZMET SUNMAK
1.1 2024 Yılı Sonuna Kadar Gelir-Gider Oranını %100’e Çıkartmak
1.1.1. Gelir Oranlarının Bütçe İçindeki Payının Arttırılması
1.1.2. Gider Oranının Asgari Düzeyde Tutulması.

1.2. 2024 Yılı Sonuna Kadar Her Türlü Teknolojik İmkânlarla Ödeme Emri Tebligatı, Tahsilât, Ödeme Ve Diğer İşlemlerin Online Hale Getirilerek Vatandaşların Belediye Birimlerine Gelmeden Online Yapılabilecek Bütün İş Ve İşlemlerini Elektronik Ortamda Yapmalarını Sağlamak
1.2.1. Mevcut Durum Tespiti
1.2.2. Çeşitli Kurum Ve Kuruluşlarla Online Anlaşması Yapmak
1.2.3. Gerekli Elektronik Alt Yapının Sürekli Olarak Güncellenmesi
1.2.4. Yeni Kayıtlarda Mail Adresinin Alınmasını Sağlamak
1.2.5. Vergi Tahakkuk Ve Tahsilâtlarına Randevu Sistemine Geçilmesi

1.3. 2024 Yılı Sonuna Kadar, Vergide Kayıp Ve Kaçak Oranını Günün Son Teknolojilerini Kullanarak, Elektronik Ortamda Tespit Ederek %6 Oranından %3 Oranına Düşürmek
1.3.1. Emlak Vergisi Çalışmaları
1.3.2. Çevre Temizlik Vergisi Çalışmaları
1.3.3. İlan Reklam Vergisi Çalışmaları

1.4. Yeni Programların Geliştirilmesi Çalışmaları %50 Oranında Arttırılacak.
1.4.1. Mal Bildirim Programı
1.4.2. İş Takip Sistemi
1.4.3. Proje Takip Sistemi
1.4.4. İmar Takip Sistemi
1.4.5. Personel Portalı Projesi
1.4.6. Vatandaş Portalı Projesi

1.5. 2020-2024 yılları arasında Belediyemizin hizmet, faaliyet, etkinlik, yatırım ve projelerinin tanıtımı amacıyla yazılı, işitsel ve görsel medya ve araçlarını kullanarak doğru tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşarak, her yıl haber sayımızı  % 5 oranında arttırmak
1.5.1. Belediyemizin hizmet, faaliyet, etkinlik, yatırım hizmetlerinin duyurulması amacıyla Mamak Gazetesinin basımı ve dağıtılmasının sağlamak
1.5.2. Mamak Genelinde hayata geçen yatırım ve projelerin 2024 yılına kadar hava fotoğraflarının ve video çekimlerinin güncellenerek yapılması
1.5.3. Belediyemiz ile ilgili yerel ve ulusal basında çıkan haber sayımızı her yıl %5 artırmak

1.6. Belediyemiz Tarafından Veya Belediyemize Karşı Açılması Muhtemel Davaların %20 Azaltılması
1.6.1 Ara bulucu ve uzlaşma komisyonları çalışması

1.7. 2024 Yılı Sonuna Kadar Geçmiş Yıllara Ait 4000 Adet Dava Dosyasının Dava Takip Programına (Sinerjiye) Tanımlanması
1.7.1 Dijital ortamda sorgulanabilir duruma getirilmesi tarama çalışmaları

1.8.  2020 Ve 2022 Yılları İçerisinde Dava Süreçleri Konulu İlgili Müdürlüklerin Personellerine 8 Saat Eğitim
1.8.1. Her Müdürlükten en az iki Personelin katılacağı 8 saat eğitim çalışması

1.9.  2024 Yılı Sonuna Kadar Yazı İşleri Müdürlük Arşivinin Dijitalleştirilmesi
1.9.1. Yaklaşık maliyet hesabı
1.9.2. İhalenin yapılması
1.9.3. İşin gerçekleşmesi

1.10. 2024 yılı sonuna kadar 657, 4857 ve 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre çalışan personelin %20’sine mevzuat ve kişisel gelişim sağlayacak eğitimleri düzenleyerek motivasyonu sağlamak
1.10. 1. Kaynakları Geliştirerek Etkin ve Verimli Hizmet Sunmak
1.10.2. Üst Yönetimden Onay Alınması
1.10.3. Eğitim Programının Belirlenmesi ve Uygulanması
1.10.4. Verilen Eğitimler İçin Ölçüm ve Değerlendirme Yapılması
1.10.5. Verilen Eğitimlerin Kayıt Altına Alınması

1.11. 2024 yılı sonuna kadar, her yıl bir önceki yıla nazaran gün kayıplı iş kazası olaylarını %10 azaltmak
1.11.1. Tehlike/Risk Kaynaklarının Etkin Kontrolü

1.12. Belediyemize Ait Tam Ve Hisseli Parsellerin Satışlarından Ve Kira Gelirlerinden Elde Edilen Belediye Gelirlerinin Bir Önceki Yıla Göre  %5 Oranında Artırılması
1.12.1. Satış Dosyalarının Yeniden Taranarak Mevcut Belediye Hisselerinin Güncellenmesi
1.12.2. İmar Parselleri Biten Tam Parsellerin İhale İle Satışının Yapılması

1.13. Belediyemizin Hizmet Kalitesini Artırmak İçin 2020-2024 Yılları Arasında Araç Ve İş Makinesi Filosunu % 20 Oranında Güçlendirmek
1.13.1. Araç Ve İş Makinesi Teminini Gerçekleştirmek

1.14. 2024 Yılı Sonuna Kadar, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne İntikal Eden Ön İnceleme Ve Soruşturmaları Taramak Ve Bilgi Bankası Oluşturmak
1.14.1. Müdürlüğümüzün 10 Yıllık Geriye Dönük Soruşturma Dosyalarını Sınıflandırmak
1.14.2. En Çok Verilen Cezaların Yaşa, Cinsiyete Ve Eğitim Durumuna Göre İstatistiğinin Çıkarılması
1.14.3. Kullanılacak Programın Temini
1.14.4. Eğitim Planlamasının Yapılması

1.15. Danışmanlık Anlayışı İçerisinde Yürürlükteki Mevzuatın Uygulamasında Hukuka Uygunluğu Temel Prensip Edinilerek, Verimlilik Ve Performansı Arttırmak İçin Her Sene 2 Defa Belediye Personeline 2 Saat Süreyle Eğitim Vermek
1.15.1. Belediye Personeline 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Seminerleri 2020 Yılından 2024 Yılına Kadar Düzenlenmesini Sağlamak

1.16. 2024 Yılı Sonuna Kadar İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Dijital Arşivi Oluşturmak
1.16.1. Yaklaşık Maliyet Hesaplanması
1.16.2. İhalenin Yapılması
1.16.3. İşin Gerçekleşmesi

1.17. İşçilerin idari ve sosyal faaliyetlerini yapabilmesi için 2024 yılı sonuna kadar 1 adet sosyal tesis temin etmek
1.17.1. Projelendirme
1.17.2. İhalenin Yapımı
1.17.3. Tesisin Yapımı

1.18. İşçilerimizin faydalanabileceği 2024 yılı sonuna kadar en az 2 toplu taşıma aracı ve 1 adette cenaze nakil aracı temin etmek
1.18.1. İhtiyaçların Belirlenmesi
1.18.2. Araç Alımları

1.19. Var olan Programların Yazılımsal Revizyonu Çalışmaları %35 Oranında Arttırılacak.
1.19.1. Faaliyet Programı
1.19.2. Bütçe Programı
1.19.3. Makine İkmal Programı
1.19.4. İhale Takip Sistemi
1.19.5. Kurs Kayıt Programı

1.20. Kurumsal Arşivimizin Modernizasyonu Ve Dijitalleştirilmesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yönetmeliklerine Göre Tamamlanması Ve Güncellenmesi Çalışmaları 2 Katına Çıkarılacak
1.20.1. Dijital Arşiv Uygulamaları
1.20.2. Mali Hizmetler Müd. Arşiv Sayısallaştırma
1.20.3. Yazı İşleri Müd. Sayısallaştırma
1.20.4. İmar Ve Şehircilik Müd. Arşiv Sayısallaştırma
1.20.5. Emlak Ve İstimlâk Müd. Arşiv Sayısallaştırma
1.20.6. Teftiş İşleri Müd. Arşiv Sayısallaştırma

1.21. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla E-Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştirilen Hizmetlerin Geliştirilmesi Ve Kapsamının Genişletilmesi Çalışmaları 2 Katına Çıkarılacak
1.21.1. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının “E-Devlet” Kapsamında Hizmetler Arttırılacak.

1.22. Teknoloji Alanında 15 Farklı Konuda Hem Personele Yönelik Hem Vatandaşa Yönelik Eğitimler Düzenlenmesi
1.22.1. Personele Yönelik Teknoloji Eğitimlerin Düzenlenmesi.
1.22.2. Vatandaşa Yönelik Teknoloji Eğitimlerin Düzenlenmesi.

1.23. Belediyemizde 20 Gönüllü Personelden Oluşan Mamak Arama Ve Kurtarma Ekip Personellerine 2020-2024 Yılları Arasında Her Yıl 40 Saat Arama Ve Kurtarma Teknikleri Dağcılık Ve Yangından Korunma Eğitimlerini Aldırmak
1.23.1. Arama Kurtarma Ve Dağcılık Eğitimi
1.23.2. Yangından Korunma Eğitimi Aldırmak

1.24.  Belediyemiz Birimlerinde Görev Yapan Personellere 2024 Yılına Kadar Her Yıl 100 Personele Yangından Korunma Eğitimlerini Teorik Ve Pratik Olarak Aldırmak
1.24.1. Belediye Birimlerinde Görev Yapan 100 Personele Yangın Eğitimi Aldırmak

2.KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK

2.1. TOKİ İşbirliği İle Yürütülmekte Olan Mamak İlçesi Diriliş Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan 5. Etaptaki 512 Adet Konut Kura Çekilerek Hak Sahiplerine Teslim Edilmesi Ve Projenin Tamamlanması
2.1.1. TOKİ Tarafından Proje Alanındaki 5. Etaptaki Konutların İhalesinin Yapılarak Temellerin Atılması
2.1.2. TOKİ Tarafından Proje Alanındaki 5. Etaptaki Konutlara Ait İnşaatların Bitirilmesi
2.1.3. TOKİ Tarafından Proje Alanındaki 5. Etapdaki Konutların İnşaatlarının Bitirilerek 250 Konutun Teslimi
2.1.4. TOKİ Tarafından Proje Alanındaki 5. Etapdaki Konutların Teslimlerinin Tamamlanarak Projenin Tamamlanması

2.2. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve Mutlu Mahallesi Eski Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm Projesi Alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte Çalışarak Kamulaştırma, İnşaatın Yaptırılması, Kura Çekimi Ve Tapu Teslimleri İle İlgili İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi
2.2.1. Belediyemiz İmar Müdürlüğünce Gerekli Tespit Ve Diğer İşlemlerin Tamamlanmasına Binanın Anlaşma Ve Uzlaşmaların Yapılması
2.2.2. Anlaşma Ve Uzlaşmaların Yapılmasının Ardından İnşaatların Başlanması
2.2.3. Tamamlanan Konutların Kura Çekimi

2.3. Belediyemiz Bünyesinde Bulunan Yaklaşık 6612 Adet 2981 Sayılı Yasa Gereğince Tapu Tahsis Dosyalarına Ait İşlemlerin Tamamlanarak 2023 Yılı Sonuna Kadar Tapuya Çevrilmesi.
2.3.1. Tapu Tahsis Belgesi Bulunan Gecekondu Sahiplerinin Mülkiyet Araştırma İşlemlerinin Yapılması

2.4. Belediyemiz İmar Planları Gereğince İlçemizde Yapılması Planlanan Park Ve İmar Yolları İle İlgili, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ve Fen İşleri Müdürlüğünce Hedeflenen Park Alanları Ve İmar Yolları Üzerinde Bulunan Mülkiyet Ve Gecekonduların Tespiti Ve Kamulaştırma İşlemlerine Başlanarak Tamamlanması
2.4.1. Belediyemiz İmar Planları Gereğince İlçemizde Yapılması Planlanan Park Ve İmar Yolları İle İlgili, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ve Fen İşleri Müdürlüğünce Hedeflenen Park Alanları Ve İmar Yolları Üzerinde Bulunan Mülkiyet Ve Gecekonduların Bildirilmesi
2.4.2. Belediyemiz İmar Planları Gereğince İlçemizde Yapılması Planlanan Park Ve İmar Yolları İle İlgili, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ve Fen İşleri Müdürlüğünce Hedeflenen Park Alanları Ve İmar Yolları Üzerinde Kalan Ve Müdürlüğümüze Bildirilen Mülkiyet Ve Gecekonduların Tespiti Ve Kamulaştırma İşlemlerine Başlanarak Tamamlanması

2.5. 2024 Yılı Sonuna Kadar Mamak İlçemizin Hedeflenen Üstyapı Hizmetlerinin Tamamlanması
2.5.1. 2024 Yılı Sonuna Kadar 260 Km Yol Bakımı Yapılması
2.5.2. 2024 Yılı Sonuna Kadar İlçemizdeki Yolların 600.000 Ton Asfaltlanması
2.5.3. 2024 Yılı Sonuna Kadar 250 Km Bordür Yapılması
2.5.4. 2024 Yılı Sonuna Kadar 250 Km2 Tretuvar Yapılması
2.5.5. 2024 Yılı Sonuna Kadar 9000m2 İstinat Duvarı Yapılması
2.5.6. 2024 Yılı Sonuna Kadar 7500m2 Merdiven Yapılması

2.6. 2024 Yılına Kadar Belediyemiz Sınırlarında Fiziksel Ömrünü Tamamlamış Ve Topografik Olarak Yapılaşması Mümkün Olmayan 61.6 Hektar Alanda Kentsel Gelişim Ve Dönüşüm Projelerinin Tamamlanması
2.6.1. Mutlu Taş Ocakları Projesi – İhalesi Yapılan Yaklaşık 61.6ha’lık Alanı Kapsayan Mutlu Mahallesi Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm Projesi Dâhilinde Hak Sahiplerine Parsellerinin Teslimi, Sağlıklı Ve Düzenli Bir Yapılaşmaya Geçilmesi İle Prestijli Bir Proje Olarak Hem Yaşam Kalitesi Hem De Cazibe Merkezi Haline Gelmesi

2.7. 2024 Yılına Kadar Aktif Ve Pasif Yeşil Alanların  Kişi Başına Düşen %13.3 M2 Oranının %20m2 Oranına Çıkarılması
2.7.1. Kıbrıs Kanyonu Vadisi Planları – Doğal Sit Alanı Olan Bölgede Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Bölge Halkına Ve Şehre Doğal Kullanılabilir Yaşayan Mekanlar Kazandırmak
2.7.2. Ege Çöp Alanı Rekreasyon Projesi
2.7.3. Kutlu Düğün Binicilik Ve Okçuluk Tesisi Projesi
2.7.4. Gökçe Yurt Mahallesi Ekoköy Projesi

3.SANAYİ VE TİCARET MERKEZLERİ OLUŞTURARAK SOSYAL VE EKONOMİK İMKÂNLARI GELİŞTİRMEK

3.1. 2024 Yılına Kadar İmar Planı Ve Hali Hazır Haritaları Olmayan Alanlarda Yaklaşık 9637,7 Hektarlık Alanda Sanayi Ve Ticaret Merkezleri Oluşturmak Amacıyla Gerekli Çalışmaların Başlatılarak, En Az 982 Hektarının Planlanması
3.1.1. Köy Tüzel Kişiliği Kaybolan Ve Mahalle Statüsüne Dönüşen Yerlerin İmar Planlarının Yapılması İle Her Mahalleye Bilgi Evleri Temalı Konakların Yapılması
3.1.2. Kıbrıs 2505 Parsel Ve Civarı Plan Ve Parselasyon Yapım İşi
3.1.3. Güneybatı Planlama Alanı (İmrahor 2.Etap) İmar Planları Ve Parselasyon Planları Yapım İşi
3.1.4. Kızılca Çevre Yolu Batısı/Sanayi Çevresi Projesi-İlçemiz Sınırları Dahilinde Küçük Sanayi Ve Büyük Sanayi Alanlarının Düzenli Ve İmarlı Bir Çevrede Hizmet Verebilmesi Adına Kızılca Sanayi Alanı Ve Çevresi İmar Planlarının Oluşturularak, Parsellerin Hak Sahibine Dağıtılması
3.1.5. Samsun Yolu Doğu Girişi Projesi- Yaklaşık 260 Hektarlık Alanda İlçemizin Ve Ankara’nın Doğu Kapısında İmar Planları Yapılarak, İmara Uygun Düzenli Yapılaşmanın Sağlandığı, Kentsel Çalışma Alanları, İş Merkezleri Oluşturmak
3.1.6. Kusunlar Planı – Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla İmarlı Yapılaşmayı Sağlamak Adına İmar Planlarını Oluşturmak Ve Tamamlamak
3.1.7. Entegre Hayvancılık Alanı Projesi-Bölgenin Hayvancılık İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Olarak Kutlu Düğün Yaylasında Hayvancılık Tesislerinin Kurulabileceği Alanları Planlamak
3.1.8. Lalahan Topalak Sit Alanı-Lalahan Mahallesinde Yer Alan Topalak Arkeolojik Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planlarının Tamamlanması
3.1.9. Lalahan Sanayi Alanı Planları-Lalahan Sanayi Alanı Planlarının Tamamlanması Ve İmarlı Yapılaşmaya Geçilerek Bölgede Yeni İş Alanlarının Oluşturulması
3.1.10. Kızılca Çevre Yolu Doğusu, Samsun Yolu Kuzeyi Ve Kızılca-Nenek-Ortaköy Muhtelif Parsellerini Kapsayan Yaklaşık 1750 Hektarlık Bir Alanda Planlama Çalışmalarının Yapılması- Bu Kapsamda 2 Adet Üniversite, 1 Adet Valilik Makamınca Takip Edilen 30 Hektarlık Bir Alanda Faaliyete Geçecek Lise Alanı, Rekreasyon Alanları İle Ağaçlandırılacak Alan Olarak Düzenlenerek Hafta İçi Ve Hafta Sonu Dinlenme Ortamları Oluşturmak
3.1.11. Mavi Şehir İmar Planı Ve Parselasyon Planı Yapım İşi
3.1.12. Kutludüğün – Lalahan Lojistik, Tarım Ve Entegre Hayvancılık, Yenilebilir Enerji Üretim Tesisi Projesi İmar Planları Ve Parselasyon Yapım İşi

4. KALİTELİ, SAĞLIKLI, ÇAĞDAŞ VE MODERN YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN BİR KÜLTÜR, TURİZM VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ OLMAK

4.1. Meskûn Mahalde Bulunan Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Besleme Barınaklarının Taşınmasının Sağlanması
4.1.1. Mevcut Durum Tespiti
4.1.2. Tebligat
4.1.3. Tahliye

4.2. 2020 – 2024 Yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğünün yapacağı Aile- Gençlik – Kültür Merkezleri hedefi doğrultusunda çalışan personel sayısı, malzeme sayı ve çeşidi, branşları ve kayıtlı üye sayılarını % 35 arttırılmak
4.2.1. Mevcut Durum Tespiti
4.2.2. Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Arttırılması

4.3. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını 3,25 M²/Kişi’den 2024 Yılı Sonuna Kadar 5,20 M²/Kişi’ye Çıkarmak
4.3.1. Prestij Projeler
4.3.1.1. Gökçeyurt Ekoköy Projesi
4.3.1.2. Gökçeyurt 146/6 parsel meyve-sebze bahçe projesi
4.3.1.3. Lalahan 1142/1 Parsel Ağaçlandırma Alanı
4.3.1.4. Lalahan 701/6 Parsel Ağaçlandırma Alanı
4.3.1.5. Kutludüğün Binicilik ve Okçuluk Projesi
4.3.1.6. PTT Evleri Hüseyin Gazi Türbesi ve Seyir Terası Projesi
4.3.1.7. Kıbrıs Kanyon Park ve Çevre Düzenleme Projesi
4.3.1.8. Üreğil 2. Etap Millet Bahçesi

4.3.2. Park Projeleri
4.3.2.1. Cengizhan 38019 Ada Yanı Park Alanı
4.3.2.2. Ege 39434 Ada Park Alanı
4.3.2.3. Ege 39499 Ada Park Alanı
4.3.2.4. Tuzluçayır 50941 Ada Park Alanı
4.3.2.5. Fahri Korutürk 50979 Ada Park Alanı
4.3.2.6. Kıbrıs 39570 Ada Yanı Park Alanı
4.3.2.7. Harman 37203 Ada Park Alanı
4.3.2.8. Başak 37748 Ada Park Alanı
4.3.2.9. Y. Bayındır 51938 Ada Park Alanı
4.3.2.10. K. Kayaş 38062 Ada Park Alanı
4.3.2.11. Yeşilbayır 35854 Ada Park Alanı
4.3.2.12. Kutludüğün 252 Ada Yanı Park Alanı
4.3.2.13. Kıbrıs 39563 Ada Park Alanı
4.3.2.14. Kutlu 50935 Ada Park Alanı
4.3.2.15. Lalahan 677 / 2 Ada Park Alanı
4.3.2.16. Ege 39448 Ada Park Alanı
4.3.2.17. Ekin 37169 Ada Park Alanı
4.3.2.18. Fahri Korutürk 50953 Ada Yanı Park Alanı
4.3.2.19. Fahri Korutürk 50960 Ada Park Alanı
4.3.2.20. Fahri Korutürk 50968 Ada Park Alanı
4.3.2.21. Fahri Korutürk 36620 Ada Yanı Park Alanı
4.3.2.22. Karşıyaka 304 Ada Park Alanı
4.3.2.23. Lalahan 38 / 2 Ada Park Alanı
4.3.2.24. Başak 37717 Ada Park Alanı
4.3.2.25. Yeşilbayır 39558 Ada Park Alanı

4.4. İlçemizdeki Yapımı Tamamlanan Ve Bakımı Tarafımızdan Yapılan 2.100.000 M²’Lik Park Ve Ağaçlandırma Alanlarının Her Yıl %20’sinin Bakım Ve Onarım Çalışmalarını Yapmak
4.4.1 Mevcut parklarımızdan periyodik bakımın dışında tamiratlarla revize edilecek parkların revize ve tamiratı( Toplam 350 adet parkımız bulunmaktadır.)

4.5. 2024 Yılı Sonuna Kadar Sosyal Ve Kültürel Tesislerin %35 Arttırılması
4.5.1. İlçemizde İkinci Bahar Evi Yapılması
4.5.2. İlçemizdeki Aile Gençlik Merkezleri Sayısının 2024 Yılı Sonuna Kadar 6 Adet Arttırılması
4.5.3. İlçemizdeki Kapalı Pazar Yeri Sayısının 2024 Yılı Sonuna Kadar 5 Adet Arttırılması
4.5.4. İlçemizdeki Kapalı Yüzme Havuzu Sayısının 2024 Yılı Sonuna Kadar 3 Adet Arttırılması
4.5.5. Şafak Tepe Mah. Zaman Tüneli Yapım İşinin 2024 Yılı Sonuna Kadar Halkın Kullanımına Uygun Hale Getirmek
4.5.6. İlçemizdeki Spor Kompleksi Sayısının 2024 Yılı Sonuna Kadar 4 Adet Arttırılması
4.5.7. İlçemizde Engelsiz Üretim Atölyesi Yapılması
4.5.8. İlçemizde Hayvan Bakım Evi Ve Parkı Yapılması
4.5.9. İlçemizde 1 Adet Kreş Yapılması

4.6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Eğitim faaliyetlerine katılımın arttırılmasını sağlamak amacıyla duyuru alanları ve duyuru materyalleri 2024 yılı sonuna kadar  % 10 oranında arttırmak
4.6.1. Mevcut Durum Tespiti
4.6.2. Tanıtım Faaliyetlerinin Arttırılması

5. AKILLI ŞEHİR OLUŞTURMAYA YÖNELİK PROJELER ÜRETMEK

5.1. Yeni E-Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Mevcut Uygulamaların Gelişen Teknoloji Şartlarına Uyarlanarak Güncellenmesi Çalışmaları 4 Katına Çıkarılacak
5.1.1. Web Sitelerinin Yeni Teknolojilere Uygun Geliştirilecek ve Yeni Alt Web Siteleri Yayına Girilecek
5.1.2. Online Ruhsat Başvurusu
5.1.3. Online Tahakkuksuz Tahsilât
5.1.4. E-Çap
5.1.5. E-Mimari Proje
5.1.6. Online Evrak Takip Sistemi
5.1.7. İhale Sorgulama

5.2. Sosyal ve Mobil Belediyecilik Hizmetlerinin Geliştirilerek, Güncel Teknolojiyi Kapsayacak Şekilde Uygulanması Çalışmaları 4 Katına Çıkarılacak
5.2.1. Belediye’nin Mobil Uygulamasına Yeni Özellikler Eklenmesi
5.2.2. Mobil Teknoloji İle Saha Ekiplerinin Veri Toplaması ve Düzenlemesini Sağlayan Uygulamaların Gerçekleştirilmesi
5.2.3. Mamaklı Kart Projesinin Gerçekleştirilmesi

5.3. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Geliştirilmesi Çalışmaları %40 Oranında Arttırılacak
5.3.1. Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) yapılandırılması
5.3.2. IPV6 Teknolojisine Geçilmesi
5.3.3. Bilgi Güvenliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
5.3.4. Var Olan Yazılımların İyileştirilmesi
5.3.5. Teknik Donanımların İyileştirilmesi
5.3.6. İletişim Sistemlerinin İyileştirilmesi
5.3.7. 30 Parkımıza Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulması
5.3.8. Belirlenecek 8 Noktaya Ücretsiz WİFİ sistemi Kurulması
5.3.9. İçişleri Başkanlığınca Geliştirilecek E-Belediyecilik Bilgi Sistemi Projesine Geçilmesi
5.3.10. Belediye Hizmetlerinin Akıllı Kent Sistemleriyle Desteklenmesi
5.3.11. Milli ve Yerli Projelerinin Desteklenmesi

5.4. Kent Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalışmaları 2 Katına Çıkarılacak
5.4.1.Güncel Harita Verisinin Elde Edilmesi Ve Güncelliğin Devamlılığının Sağlanması
5.4.2. Beyan Adres Bilgilerinin Güncelliğinin Doğru Bir Şekilde Sağlanması
5.4.3. Kbs İle Belediyemiz Müdürlüklerinin İş Ve İşlemleriyle Entegrasyonun Sağlanması
5.4.4. KBS E-Hizmetlerinin İnternet Üzerinden Kullanıma Sunulması

6. SIFIR ATIK HASSASİYETİNİ ARTTIRARAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK DAHA SAĞLIKLI VE ÇEVRECİ MAMAK OLMAK
6.1. Halk Sağlığını Tehdit Eden Kayıt Dışı Ekonomiye Yönelik Tüm Faaliyetleri 2024 Yılı Sonuna Kadar 100%   Oranında Kontrol Altına Almak
6.1.1. Tüm Sıhhi Gayri Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasını Sağlamak
6.1.2. Ortak Yaşam Ve Kullanım Alanlarında Her Türlü Seyyar Faaliyetlerini Etkin Kontrollerle Önlemek

6.2. 2024 Yılı Sonuna Kadar İlçe Halkının Gıda İhtiyacını Sağlıklı Ortamlarda Karşılamasını Ve Gıda Güvenliğini %100 Oranında Sağlamak
6.2.1. Bölgemizde Bulunan Gıda Üretim Yerlerinin Yapısal Ve Hijyen Kurallarına Uymasını Sağlamak

6.3. Sokak Hayvanlarının Çevre Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerini En Aza İndirmek Ve Hayvanlardan İnsanlara Geçebilen Hastalıkların Önlenmesi, Sokak Hayvanlarının Sayılarının Kontrol Altına Alınması İçin 2020-2024 Yılları Arasında Her Yıl İçin 1000 Kısırlaştırma Ve Aşılama İşlemlerinin Yapılarak Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetini Sunmak
6.3.1 Aşı Ve Kısırlaştırma Uygulamaları

6.4. Barınak ziyaretlerinin artırılması amacıyla Okullar ve STK’larla iletişimin koordinasyonunun sağlanarak 2020-2024 yılları arasında her yıl en az 150 sokak hayvanının sahiplendirilmesini sağlamak
6.4.1. Sokak Hayvanı Sahiplendirme

6.5. 2020-2024 Yılları Arasında İlkokul Çağındaki Çocuklar Öncelikli Tutulmak Üzere Vatandaşlarımıza Çevre Bilinci Ve Sağlığı Koruyucu Amaçlı Her Yıl En Az 8 Seminer Ve Eğitim Düzenlemek
6.5.1. Çevre Bilinci Ve Sağlık Konusunda Seminer Ve Eğitim Düzenlemek

6.6. 2024 Yılı Sonuna Kadar Yer Altı Ve Yer Üstü Konteynırlarıyla Çöp Toplama Oranını  % 100 Seviyesine Çıkartarak Evsel Atıkların Düzenli Toplanmasını Sağlamak
6.6.1. Yer Altı Yer Üstü Konteynırların Temini
6.6.2. Yer Altı Ve Yer Üstü Konteynırların Yerleştirilmesi

6.7. 2024 Yılı Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binalarının Tamamında Atıkların % 100’ünün Birbirinden Ayrı Toplanmasını Ve Ekonomiye Kazandırılmasını Sağlayan Sıfır Atık Sistemine Geçmek
6.7.1. Atık Toplama Ekipmanı Temini
6.7.2. Atık Toplama Ekipmanının Yerleştirilmesi
6.7.3.  Kompost Üretimi Yapma

6.8. Geri Dönüşebilen Atıkların Pilot Bölgeden Başlamak Üzere Mamak Bölgesinde Bulunan Mahallelerin %  100’ünde 2024 Yılına Kadar İkili Toplama Sistemine Geçilmesini Sağlamak
6.8.1. Firma İle Sözleşme Yapılması
6.8.2. Sözleşmeli Firma İle Koordineli Olarak Mamak Bölgesinde İkili Toplama Sistemine Geçmek

7. HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMETLER SUNARAK, BİRLİKTE YÖNETİLEN, GÖNÜL ŞEHRİ MAMAK OLMAK

7.1 2020-2024 Yılları Arasında Her Yıl Muhtarlarımızın Ve Vatandaşlarımızın Talep Etmiş Olduğu İhtiyaçların Ve Sosyal Yardım Taleplerinin % 70’nin Karşılanması

7.1.1. Sosyal Yardım Taleplerinin Karşılanması

7.2. 2024 Yılı Sonuna Kadar 25 Adet Parkımızı Engelli Yönetmeliğine Uygun Olarak Düzenlemek
7.2.1. Mevcut Parklarımızın Engelli Yönetmeliğine Uygun Hale Dönüştürülmesi

7.3. Bölgemizde Yaşayan Geriatrik Yatağa Bağımlı Hastaların Ve Öz Bakımını Sağlayamayan Engelli Bireylerin Evlerinde Periyodik Olarak Ziyaret Edilerek;  Evlerinde Sağlık Ve Kişisel Hijyen Hizmetini Alarak İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere, 2020-2024 Yılları Arasında Her Yıl Belirli Periyotlarda En Az 4500 Hasta Ziyaretinin Yapılması Ve Ücretsiz Sağlık, Kişisel Hijyen Hizmeti Almalarını Sağlamak
7.3.1. İhtiyaç Sahiplerinin Belirlenmesi
7.3.2. Sağlık Ve Kişisel Hijyen Hizmetinin Ücretsiz Sunulması

7.4. 2020-2024 Yılları Arasında Müdürlük Sosyal Hizmetler Ağını Genişletilerek, Mevcut Hizmet Sayısını Arttırmak
7.4.1. Mevcut Hizmet Sayısının Arttırılması
7.4.2. Hizmetlerin Devamının Sağlanması

8. MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ KORUMAK VE BU DEĞERLERE YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRICI PROJELER GELİŞTİRMEK

8.1. 2020-2024 Yılları Arasında, Ülkeler Ve Kültürler Arası İlişkileri Geliştirmek İçin Ulusal Ve Uluslararası Kurum, Kuruluş Ve Örgütlerle, Kardeş Şehirler İle Yürütülen Proje Ve Etkinlikleri %20 Arasında Artırmak
8.1.1. Ülke Kültürümüzün Ortaya Konulması Farklı Kültürel Etkinliklerin Kaynaşmasını Sağlamak Amacı İle Uluslararası Kardeş Şehirlere Kültür Gezileri Düzenlemek
8.1.2. Yerel Yönetimler Arasında Bilgi Ve Deneyim Paylaşımını Güçlendirmek Amacı İle Kardeş Belediye Sayısının Arttırılması

8.2. 2020 – 2024 Yılları Arasında Milli Manevi Değerleri Korumak Ve Bu Değerlere Yönelik Farkındalığı Arttırıcı Projeler Geliştirmek, Yapılan Diğer Organizasyon Sayısını % 5 Oranında Arttırmak
8.2.1. Mevcut Durum Tespiti
8.2.2. Hizmet Çeşitliliğinin Arttırılması

8.3. 2020-2024 Yılları Arasında Cenaze Aracı Hizmeti Almayan Vatandaşlarımızın Tespit Edilerek, Tamamının Taziye Hizmetinden Faydalanmalarını Sağlamak
8.3.1. İlçe Nüfus Müdürlüğüne Yazı Yazılması Ve Bilgi Alınması
8.3.2. Taziye Hizmetinin Gerçekleşmesi

9. SPOR FAALİYET ALANLARINI GELİŞTİRMEK VE SPORCULARI DESTEKLEMEK

9.1. 2020 – 2024 Yılları Arasında Fen İşleri Müdürlüğünün Yapacağı Spor Tesisleri Hedefleri Doğrultusunda Çalışan Personel Sayısı, Malzeme Sayı Ve Çeşidi, Branşları Ve Kayıtlı Üye Sayılarını % 35 Arttırmak
9.1.1. Mevcut Durum Tespiti
9.1.2. Spor Faaliyetlerinin Arttırılması